top of page

HOMIC DÉCOR. 舊屋翻新裝修套餐 (舊公屋/居屋適用)

舊屋翻新設計套裝,一個價錢適用於

  • 公屋

  • 居屋

  • 30年以上舊屋

​立即下載詳細的報價單

聯繫我們了解更多

  • Facebook
  • Instagram
  • Whatsapp
1.png
2.png
bottom of page